G e r a r d S t a a l s | P h o t o g r a p h y
communicatie in beeld

INLEIDING

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt GerardStaalsPhotography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat GerardStaalsPhotography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

GerardStaalsPhotography zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

VERANTWOORDELIJKE

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
• GerardStaalsPhotography • Mgr. Bekkersstraat 9 6021VW Budel • www.gerardstaals.com • info@gerardstaals.com • KvK: 17215848

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

• Achternaam • Voorna(a)m(en) • Adres • Telefoonnummer • E-mailadres • Domeinnaam • Bankrekeningnummer • Factuurnummer Bijzondere persoonsgegevens zoals ras/politieke opvattingen/religie enz. worden niet verwerkt.

VERWERKINGSGROND

GerardStaalsPhotography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: a. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die GerardStaalsPhotography met betrokkene heeft gesloten. c. GerardStaalsPhotography een wettelijke verplichting dient na te komen d. Een gerechtvaardigd belang van GerardStaalsPhotography waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van GerardStaalsPhotography aan betrokkene.

VERWERKINGSDOEL

De hierboven vermelde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: o Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene o Facturatie o Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten o Informatie over wijzigen producten en diensten o Telefonisch contact, e-mail contact o Uitvoering wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

GerardStaalsPhotography maakt geen gebruik van automatische verwerking van persoonsgegevens. GerardStaalsPhotography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GerardStaalsPhotography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

GerardStaalsPhotography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: • Wettelijke grondslag: GerardStaalsPhotography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen • Marketing doeleinden: 2 jaar na laatste contact • Telefonisch contact: 5 jaar na laatste contact • Informeren over wijzigen van diensten: 5 jaar na laatste contact

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

GerardStaalsPhotography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser, verwijderen.

BEVEILIGING VAN DE DOOR GERARDSTAALSPHOTOGRAPHY VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS

GerardStaalsPhotography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met GerardStaalsPhotography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal GerardStaalsPhotography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken. GerardStaalsPhotography meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkene neemt GerardStaalsPhotography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, BEPERKING EN VERWIJDERING; KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met GerardStaalsPhotography via de contactpagina.

INTREKKEN TOESTEMMING

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving ( zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van GerardStaalsPhotography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.